top of page

Gestió de projectes amb Kanbanize

Kanbanize és una eina per a la gestió àgil de projectes i portafolis que, gràcies a la seva facilitat d'ús, permet traslladar a un tauler Kanban el flux de treball de qualsevol projecte, fer el seguiment de les tasques que el componen, gestionar dependències, detectar i alleujar colls d'ampolla, i obtenir informació precisa i real sobre el seu estat.


imatge d'un gos traient plàcidament el cap per la finestra mig baixada d'un cotxe que circula per una carretera secundària en un dia assoleiat

Aplicar el mètode Kanban a la gestió de projectes no pot ser més fàcil mitjançant l'ús de Kanbanize. Els taulers Kanban que Kanbanize habilita per defecte, permeten gestionar els projectes a dos nivells:

  • Flux de Treball (Projectes): per a visualitzar l'estat global de tots els projectes

  • Flux de Treball (Tasques): per a visualitzar el detall de les tasques de cadascun d'ells

Però a més, tal com es mostra a continuació, podem afegir una nova capa de gestió, basada en les línies de temps, perfectament integrada als altres dos tipus de flux de treball:

  • Línia de Temps (Projectes): per a visualitzar l'estat global de tots els projectes mitjançant línies de temps


captura de pantalla de kanbanize on es mostren línies de temps per a la gestió de projectes

Línies de Temps | Kanbanize


En aquesta captura de pantalla, per exemple, es pot veure com el Projecte 2 està enllaçat amb el Projecte 1 com a successor, de manera que el sistema no permet començar tasques del segon projecte fins a haver acabat el primer (que, per cert, sabem gràcies al càlcul automàtic segons la mida del projecte i de les tasques pendents/realitzades que està avançat en un 18%). Aquest comportament, en aquest cas, també s'hauria pogut aconseguir ubicant els dos projectes al mateix carril de la línia de temps, un darrere l'altre.


Aquests tipus de relacions de dependència també es poden establir a nivell de tasques (seguint amb l'exemple, deixant el cursor sobre les targetes marcades com a antecessores o precedents podem identificar amb quines targetes estan relacionades, en aquest cas, la Tasca 17 té com a precedent la Tasca 7, i la Tasca 18 té com a precedent laTasca 11.


I el més interessant: es poden establir relacions pares/fills (o mares/filles), predecessors/successors (o predecessores successores) o relatius (relatives) entre projectes i targetes de diferents taulers, al mateix nivell que l'actual o a nivells escalats per sobre o per sota!


 

En qualsevol cas, tal com es pot veure a la captura de pantalla anterior, el bloqueig d'una tasca queda reflectit també a nivell de projecte, que es pot també bloquejar automàticament, si així es desitja, mitjançant l'ús de regles de negoci:


captura de pantalla de kanbanize on es mostra l'apartat del panell d'administració relatiu a les regles de negoci

Regles de negoci | Kanbanize


 

Sigui quin sigui el flux de treball en el qual ens trobem (línies de temps, projectes o tasques), les targetes contemplem camps estàndard per a la gestió de projectes com: dates d'entrega, mida del projecte o de la tasca, prioritat, etc., i en el cas particular de línies de temps o projectes també s'informa de la mida acumulada de totes les tasques filles, les dates planificades i reals d'inici i de finalització, etc.


I per si tots aquests camps preestablerts no són suficients, es poden incorporar camps personalitzats de qualsevol classe: línies de text simples/múltiples, números, dates, enllaços, desplegables, fitxers, etc.


captura de pantalla de kanbanize on es mostra el detall d'una targeta del fluxos de treball línia de temps i projectes

Detall d'una targeta d'un projecte | Kanbanize


Seguint amb l'exemple, el Projecte 1, en aquest cas des del flux de treball Línia de Temps (Projectes), té com a data límit de finalització el 18 d'abril, s'ha estimat amb un valor de 20, les seves tasques acumulen un valor de 16, es va planificar començar-lo el 16 d'abril i realment es va iniciar un dia abans (el 15 d'abril), està planificat finalitzar-lo el 17 d'abril i actualment encara està en curs. Finalment, el camp PO number (Número de Comanda) no és estàndard del sistema sinó que s'ha afegit com a camp personalitzat, de tipus text simple, ja que així ho requeria el projecte.


 

Finalment, una de les funcions de Kanbanize més útils per a la gestió de projectes és, dins de les targetes de tipus projecte, la pestanya Forecast (Pronòstic):


captura de pantalla de kanbanize on es mostra el detall de previsió de finalització d'una targeta del fluxos de treball línia de temps i projectes

Detall d'una targeta d'un projecte | Kanbanize


Des d'aquest apartat podem preveure la finalització dels projectes en curs i, per tant, com qualsevol predicció, serà tan bona com bones siguin les dades històriques de les quals es disposen. És aquí on, per a poder tenir previsions precises, pren importància el fet de tenir un procés estable, on els temps de cicle no fluctuïn excessivament, on les tasques no envelleixin indefinidament i, idealment, on es limiti el treball en curs.


Quan la simulació s'iniciï, el sistema executarà milers de mostres basades en targetes de tasques finalitzades, intentant projectar la durada de tot el projecte, proporcionant quatre estimacions diferents: optimista, realista, pessimista i molt pessimista (totes mesurades en dies). En qualsevol, cas, la lectura que caldrà realitzar-ne serà diferent en funció de si el projecte encara no ha començat ("quan el projecte comenci es preveu que trigarà tants dies a finalitzar-se"), si el projecte està en curs ("el projecte trigarà tants dies a finalitzar-se") o, inclús, si ja està acabat ("en comparació amb la durada real el projecte s'ha acabat en tants dies").


En general, la mida de les tasques no afecta la previsió, sinó que el que realment importa és el temps que les tasques estan en el tauler. Si dues tasques triguen el mateix temps a acabar-se (tenen el mateix Temps de Cicle), per a l'algorisme de càlcul de previsions són exactament iguals, fins i tot si les seves mides són molt diferents.


Comments


Ens convides a un cafè?

Si t'agrada el que fem per promoure el coneixement de Kanban en llengua catalana, t'aporta alguna cosa i t'ho pots permetre, convida'ns a un cafè!

bmc-button.png

Nosaltres t'estarem molt agraïts, ens animaràs a seguir endavant amb la nostra tasca i ens ajudaràs a mantenir el lloc web lliure de publicitat. 

Ah! I com que som molt conscient que no hi ha un Planeta B, l'1% dels ingressos en cafès els destinem a finançar l'eliminació de les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera. Més informació aquí.

bottom of page