top of page
imatge de les mans d'una persona amb una biblia prenent apunts amb una llibreta i un bolígraf

Avís legal

Kanban.cat

AVÍS LEGAL

Aquest AVÍS LEGAL estableix la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan obligats a posar a disposició dels consumidors/res i usuaris/àries, per imperatiu legal de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic.

Aquest LLOC WEB pertany a Sergi Planas i Solà (d’ara endavant el TITULAR), amb NIF 43626531Q, i domicili a la Rambla Mestre Jaume Torrents, 101, 08430 - La Roca del Vallès.

El LLOC WEB https://www.kanban.cat (en endavant Kanban.cat) constitueix el LLOC WEB del TITULAR que té per objecte proporcionar informació sobre Kanban en llengua catalana. A través d’aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l'accés i l'ús i, en general, la relació entre el TITULAR i els seus usuaris/es (en endavant USUARI/A i USUARIS/ES).

ÚS DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ

L'accés a Kanban.cat atribueix la condició d'USUARI/A i implica l'acceptació plena i sense reserves per part seva de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest AVÍS LEGAL. A Kanban.cat, hi ha diversos tipus d'USUARI/A, i cada USUARI/A en concret es registra en un o més d'aquests tipus. En el moment de registrar-se, l'USUARI/A accepta explícitament tots els TERMES I CONDICIONS PARTICULARS DELS SEUS TIPUS, que són addicionals als continguts aquí. 

El contingut d’aquest AVÍS LEGAL pot patir modificacions, per la qual cosa l'acceptació per part de l'USUARI/A serà respecte de l'AVÍS LEGAL publicat pel TITULAR en el moment en què l'USUARI/A accedeixi a Kanban.cat. Per tant, cada vegada que l'USUARI/A accedeixi a Kanban.cat hauria de llegir atentament aquest AVÍS LEGAL. Així mateix, l'accés a Kanban.cat es troba sotmès a tots els avisos, condicions d'ús i instruccions posats en coneixement de l'USUARI/A pel TITULAR que substitueixin, completin o modifiquin aquest AVÍS LEGAL.

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

L’USUARI/A es compromet a fer ús dels serveis, i utilitats que ofereix el TITULAR a través de Kanban.cat, de conformitat amb la llei, aquest AVÍS LEGAL, dels termes i condicions particulars de l'USUARI/A i altres avisos i instruccions posats en coneixement de l'USUARI/A, així com la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic. Amb caràcter general, l'accés a la informació i utilitats de Kanban.cat pot exigir el registre previ de l'USUARI/A i està condicionat al previ ompliment del corresponent formulari de registre. A aquests efectes, l'USUARI/A garanteix l'autenticitat i la veracitat de totes aquelles dades personals que comuniqui quan ompli el formulari de registre. L’USUARI/A es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació actual. El tractament de les dades de caràcter personal subministrades per l'USUARI/A el durà a terme el TITULAR en subjecció a la POLÍTICA DE PRIVACITAT indicada al LLOC WEB.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PELS CONTINGUTS I SERVEIS PRESTATS

Els continguts de les pàgines del LLOC WEB a les quals els USUARIS/ES accedeixen a través de Kanban.cat són merament informatius per a tots aquells USUARIS/ES que hi estan interessats, sense que el seu accés generi relació comercial, contractual o professional entre els USUARIS/ES i el TITULAR. Les opinions, imatges, etc. aportades per tercers no estan controlades pel TITULAR, per la qual cosa, en cap cas, el TITULAR se'n fa responsable. El TITULAR exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin derivar-se de l'accés als continguts, les informacions, la publicitat, les opinions, els conceptes i les imatges, creats per tercers i facilitats als USUARIS/ES, o pels continguts accessibles a través de Kanban.cat, que siguin contraris a la llei, la moral, la bona fe i l'ordre públic, i que infringeixin drets de propietat intel·lectual, industrial o que continguin qualsevol vici, defecte, virus informàtic o rutina de programari similar. En el moment en què el TITULAR tingués coneixement que alguns dels continguts, les opinions i els conceptes allotjats a Kanban.cat fossin contraris a la llei, la moral, la bona fe i l’ordre públic o que continguessin qualsevol classe de virus informàtic o rutina de programari similar, procediria a retirar-los. El TITULAR exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de la captació i l'ús per part de tercers de les informacions, la publicitat, i les opinions facilitades pels USUARIS/ES a Kanban.cat. En qualsevol cas, el TITULAR no es fa responsable dels continguts, les informacions i les imatges que no depenguin de Kanban.cat, ni siguin gestionats pel TITULAR.

 

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PER CONTINGUTS ALLOTJATS EN PÀGINES WEB ACCESSIBLES DES DE KANBAN.CAT

El TITULAR no es fa responsable de l'edició, la revisió, la censura i la verificació dels continguts de les pàgines o llocs d'Internet amb els quals l'USUARI/A es connecti a través d'enllaços inclosos a Kanban.cat. El TITULAR no es fa responsable de cap de les informacions, les opinions i els conceptes que s'emetin, es publiquin o es distribueixin directament i indirecta a través de Kanban.cat, qualsevol LLOC WEB interconnectat al qual s'accedeixi a través de Kanban.cat, a través d'enllaços o qualsevol dels serveis que es vinculin o es relacionin a aquest LLOC WEB interconnectat. El TITULAR no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts de Kanban.cat, la responsabilitat del qual és exclusiva de la persona que hi accedeixi o que en faci ús. Els USUARIS/ES es comprometen a utilitzar Kanban.cat de conformitat amb la Llei, amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DE KANBAN.CAT

El TITULAR presta els seus serveis i continguts de forma continuada fent servir tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d'oferir aquesta prestació de forma satisfactòria. El TITULAR podrà, quan ho consideri convenient, fer correccions, millores o modificacions en la informació continguda a Kanban.cat, i en els serveis que s'hi ofereixen, sense que això doni lloc, ni dret, a cap reclamació o indemnització, ni impliqui cap reconeixement de responsabilitat. El TITULAR no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament de Kanban.cat. En qualsevol cas, el TITULAR portarà a terme totes les actuacions necessàries per a restablir els seus serveis en cas de fallida tècnica. El TITULAR no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de les dades dels USUARIS/ES i de l'ús que facin de Kanban.cat mitjançant aquestes dades.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT EN LES COMPRES

El TITULAR exclou la seva responsabilitat pels productes, serveis, o béns que puguin ser adquirits o contractats a tercers indirectament a través de Kanban.cat.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PER L'ÚS INDEGUT DE LES CLAUS DELS USUARIS/ES

Els USUARIS/ES són els únics i exclusius responsables de les seves claus d'identificació i accés a Kanban.cat. El TITULAR no es fa responsable de l'ús indegut de les claus d'accés dels USUARIS/ES per a l'accés a Kanban.cat ni de les conseqüències derivades de qualsevol classe de mal ús pels USUARIS/ES, la pèrdua o l’oblit, ni l'ús indegut per tercers no autoritzats.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS CONTINGUTS DEL LLOC WEB

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixin Kanban.cat i siguin difosos a través d'aquest, així com la seva presentació i muntatge, o són titularitat exclusiva del TITULAR o el TITULAR en té els drets d'explotació d'aquests a través d'acords amb tercers. En aquest sentit, es constitueixen com a obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l'àmbit de la propietat intel·lectual, conforme al Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril i la Llei 5/1998, de 6 de març, sobre la protecció jurídica de les bases de dades, i són, així mateix, d'aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

El TITULAR no concedeix cap llicència d'ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb Kanban.cat, llevat d'acord exprés amb tercers. Els USUARIS/ES podran portar a terme la reproducció dels continguts de Kanban.cat amb l'única finalitat d'emmagatzemar-los, de fer-ne còpies de seguretat o imprimir-los sobre paper per a ús privat. Per altra banda, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut de Kanban.cat o d'algun dels seus elements, de forma directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb un fi comercial o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara que se citi la font, sempre que no es compti amb l’autorització expressa i per escrit del TITULAR i, si escau, de tercers col·laboradors. L'incompliment del punt anterior facultarà al TITULAR per interposar les accions legals pertinents. Queda especialment prohibit l'extracció i l'ús dels elements de Kanban.cat que causin o no un perjudici qualsevol al TITULAR, conforme a les disposicions del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril i la Llei 5/1998, de 6 de març sobre la protecció jurídica de les bases de dades. Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats al TITULAR o, si escau, a tercers col·laboradors.

 


MENORS D’EDAT


L'ús dels serveis disponibles en Kanban.cat per menors d'edat exigeix que aquests hagin obtingut prèviament autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals tindran la consideració de responsables legals per qualsevol dels actes duts a terme pels menors a càrrec seu.

SEU SOCIAL I LEGISLACIÓ APLICABLE


La legislació aplicable a aquest AVÍS LEGAL serà l'espanyola, i la jurisdicció competent per conèixer qualsevol de les demandes que Kanban.cat susciti serà la dels Jutjats i Tribunals de Barcelona capital. L'USUARI/A renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Nosaltres

kanban_cat_sergi_planas_sola.jpg

Sergi Planas i Solà

Després de més de tretze anys  treballant en l'àmbit dels  sistemes de la informació d'una mitjana empresa del sector de l'automoció, la meva curiositat i el meu interès per aprendre i descobrir noves tecnologies em van empènyer al món de l'emprenedoria, on vaig estar gairebé set anys més com a soci-fundador i responsable tècnic. Aquí va començar la meva experiència en la gestió de projectes, productes i serveis fent servir metodologies àgils.

Actualment, i des de fa més de sis anys, tinc el privilegi de poder compaginar les meves funcions com Scrum Master & Kanban Coach en  una mitjana empresa de desenvolupament de programari per a entorns industrials, amb l'activitat de consultoria i formació en una escola de negocis.

Vols més detalls? Contacta'ns

Estem aquí per ajudar! Si tens preguntes, tenim respostes (potser).

Contacta amb nosaltres per telèfon, correu electrònic o a través de les nostres xarxes socials. 

bottom of page