top of page

(3/4) Cadències de Kanban, la clau per tal de millorar l'entrega de serveis

Els cicles de retroalimentació, a Kanban coneguts com a cadències, són necessaris en qualsevol organització que vulgui millorar l'entrega dels serveis que ofereix als seus clients. En la mesura en què vagi creixent el nivell de maduresa empresarial, caldrà anar adoptant el conjunt de cadències més adequat a cada moment. En aquest tercer article, es tracten les cadències del tercer nivell de maduresa, és a dir, quan l'orientació de l'empresa és al servei adequat per al client.


imatge del detall d'una diana molt foradad amb un dard de color vermell clavat entre el número 5 i el número 6, i un altre dard de color groc clavat al número 9

Les cadències del Nivell de Maduresa 3 amplifiquen les del Nivell de Maduresa 2 i Nivell de Maduresa 1 per tal de prestar el servei que el client considera adequat al seu propòsit (fit-for-purpose)

 

Cadències del Nivell de Maduresa 3 (Maturity Level 3)


El conjunt de cadències per a les empreses que presten el servei adequat al client pretenen desenvolupar les habilitats necessàries per a escurçar els seus temps d'entrega, tenir un flux de treball més ràpid, equilibrat i previsible, i acomplir amb els Acords de Nivell de Servei (SLA - Service Level Agreement) mitjançant l'ús de mètriques accionables (és a dir, que permetin establir clarament relacions de causa-efecte).


El conjunt de Cadències del Nivell de Maduresa 3 són les següents:

 • Replenishment Meeting

 • Delivery Planning Meeting

 • Service Delivery Review

 • Improvement Suggestions Review


 

Replenishment Meeting


Consideracions

 • El Replenishment Meeting amplifica la cadència del Workflow Replenishment Meeting del Nivell de Maduresa 2 i el Team Replenishment Meeting del Nivell de Maduresa 1

 • En aquesta reunió del Nivell de Maduresa 3, es tenen en consideració tant els compromisos del propi client com els de l'equip encarregat de l'entrega del servei


Objectius

 • Decidir, conjuntament amb el client i els grups d'interès empresarial, quines sol·licituds de treball seran seleccionades per al proper període


Entrades

 • Sol·licituds disponibles que compleixen els criteris de selecció

 • Dades i informació que hi hagi preparada, com per exemple, les dades relacionades amb el servei


Sortides

 • Compromís del client que realment volen els elements sol·licitats i compromís de l'equip per lliurar-los dins de les seves expectatives

 • Observacions a la cadència de Service Delivery Review per a una posterior anàlisi del sistema


Desenvolupament

 • Debatre sobre quines (combinacions de) sol·licituds es poden seleccionar per a l'entrega

 • Extreure els elements seleccionats, documentant els criteris utilitzats i qualsevol consideració addicional

Participants

 • SRM - Service Request Manager

 • SDM - Service Delivery Manager

 • Clients i stakeholders

 • Representants dels equips de prestació de serveis


Freqüència

 • Normalment, d'una a quatre vegades al mes


Durada

 • Entre 30 - 60 minuts


 

Delivery Planning Meeting


Objectius

 • Planificar i supervisar les entregues als clients


Entrades

 • Informació sobre quins elements es poden entregar

 • Consideracions de risc que poden afectar les decisions de lliurament


Sortides

 • Manifest i compromís de lliurament

 • Decisions sobre quins elements entregar

 • Canvis en les Classes de Servei dels elements

 • Informació sobre problemes amb el lliurament


Desenvolupament

 • Respondre a la pregunta: Quins elements arribaran a temps al pròxim lliurament que hi ha programat?

 • Respondre a les preguntes: Què es requereix, realment, per a poder entregar cada element? Quins riscos i mitigacions hi ha?


Participants

 • SDM - Service Delivery Manager

 • Qualsevol persona interessada o implicada en la logística d'un lliurament

 • Qualsevol persona que hagi de prendre decisions sobre els elements


Freqüència

 • Depèn de la cadència de lliurament


Durada

 • Entre 1 - 2 hores


 

Service Delivery Review


Consideracions

 • El Service Delivery Review amplifica la cadència de Flow Review del Nivell de Maduresa 2 i la Team Retrospective del Nivell de Maduresa 1

 • En aquesta reunió del Nivell de Maduresa 3, es té en compte la perspectiva sobre el servei del client extern


Objectius

 • Examinar i millorar l'eficàcia del servei seleccionat


Entrades

 • Dades de progrés i capacitat de la Kanban Meeting i de la Workflow Kanban Meeting, i del sistema de seguiment

 • Accions i decisions preses a la Risk Review, a l'Operational Review o a qualsevol altra reunió similar


Sortides

 • Accions de millora definides que calgui comunicar o executar

 • Conclusions a informar a l'Operational Review


Desenvolupament

 • Cal comparar la capacitat actual amb les expectatives dels clients

 • Cal analitzar les mancances de les Expectatives de Nivell de Servei (SLE - Service Level Expectations)

 • Debatre les opcions per equilibrar millor la demanda i la capacitat, i cobrir els riscos


Participants

 • SRM - Service Request Manager

 • SDM - Service Delivery Manager

 • Representants dels equips de prestació de serveis

 • Opcionalment, clients i stakeholders


Freqüència

 • Normalment, dues vegades al mes


Durada

 • Un màxim de 30 minuts


 

Improvement Suggestions Review


Objectius

 • Revisar els suggeriments de millora enviats pels equips i decidir quins cal implementar ara, més tard o mai.


Entrades

 • Darrers suggeriments de millora enviats pels equips

 • Elements del tauler Kanban de millora o pool d'idees de millora


Sortides

 • Decisions sobre com afrontar les millores suggerides


Desenvolupament

 • Examinar les entrades de nous suggeriments

 • Seleccionar les que es considerin i traslladar-les a un tauler Kanban de millora


Participants

 • Representants dels equips que participen en el flux de treball o en la prestació del servei


Freqüència

 • Per exemple, una vegada al mes


Durada

 • Un màxim d'1 hora

Comments


Ens convides a un cafè?

Si t'agrada el que fem per promoure el coneixement de Kanban en llengua catalana, t'aporta alguna cosa i t'ho pots permetre, convida'ns a un cafè!

bmc-button.png

Nosaltres t'estarem molt agraïts, ens animaràs a seguir endavant amb la nostra tasca i ens ajudaràs a mantenir el lloc web lliure de publicitat. 

Ah! I com que som molt conscient que no hi ha un Planeta B, l'1% dels ingressos en cafès els destinem a finançar l'eliminació de les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera. Més informació aquí.

bottom of page